Adatvédelem

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: VKV Poliplast Kft.
A szolgáltató székhelye: 9330 Kapuvár, Hunyadi u. 18.
Email címe: vkv.kft@gmail.com
Cégjegyzékszáma:
Adószáma: 25530841-2-08
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Telefonszámai: +36 30 348 7230
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Terpola Web @ Marketing, 9330 Kapuvár, Fő tér 14.

Adatvédelmi tájékoztató
Az Infotv. 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Továbbá, hogy az
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő hogyan kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A törvény értelmében, ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is.
· az adatgyűjtés ténye: vásárlás megvalósítása
· az érintettek köre: természetes személy, vásárló
· az adatgyűjtés célja: a megrendelés teljesítése
· az adatkezelés időtartama: az érintett által történő viasszavonásig

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5 § (1) bekezdés a, pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes megadásával adja meg a Szolgáltató részére és ezzel egyúttal a felhasználó a Szolgáltató által alkalmazott adatkezelési elveket elfogadja.

 

Célja: Tájékoztatjuk, hogy Az Ön által megadott adatokat a Szolgáltató (a továbbiakban: “Adatkezelő”) az Info tv. alapján kizárólag a Honlapon történő regisztráció és/vagy jegyvásárlás során a felhasználónak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a termék megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges beazonosítása, a felhasználókkal történő szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó kiszállítás biztosítása és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás, illetve hírlevél küldése, valamint a Honlapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

4. Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

A regisztráció során az alábbi adatok kerülnek elsődlegesen rögzítésre:

  • vezetéknév és keresztnév/cégnév

  • e-mail cím,

  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, adószám),

  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

  • telefonszám

  • jelszó

  • regisztráció időpontja


A fenti adatok nyilvánosságra hozatalát, azaz az érintettek tájékoztatását szolgálja a részletes adatvédelmi tájékoztató, mellyel minden webáruháznak rendelkeznie kell.

A webshop működtetése során figyelemmel kell lennünk az alábbi elvekre:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
· ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
· azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell,
így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a
felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az
érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
 

Termék a kosárba került!
Kosár